30 آبان 1399

تا چه حد با مفهوم مهندسی اجتماعی (Social Engineering) آشنا هستید؟

در این مقاله در مورد یک اصطلاح فنی خاص یعنی مهندسی اجتماعی بحث شده است. ابتدا با مفهوم آن آشنا شده و می¬آموزیم که چگونه عمل می¬کند، سپس در مورد ارتباط آن با امنیت نرم¬افزار بحث کرده و در انتها در مورد معمول¬ترین حملات مهندسی اجتماعی مطالبی را ارائه خواهیم کرد.