01 آذر 1399

جعل عمیق (ِDeep Fake) چیست و چه پیامدهایی دارد؟

در این مقاله در مورد یک مفهوم خاص بنام جعل عمیق بحث شده است. ابتدا معنا و مفهوم این فن¬آوری توضیح داده شده، سپس در مورد چگونگی ایجاد آن توضیحاتی ارائه شده است. در ادامه نیز ضمن آگاهی در مورد خالق آن، در مورد استفاده¬ای که از آن می¬شود، مطالبی بیان شده است.