07 آبان 1399

بلاک چین (Blockchain) یا زنجیره بلوکی چیست؟

با استفاده از بلاک چین می توان دنیایی را تصور کرد که در آن قراردادها در کد دیجیتال جاسازی شده و در پایگاه های داده شفاف و مشترک، ذخیره شده و در آنجا از حذف، دستکاری و تجدید نظر محافظت می شوند. در این دنیا هر توافق نامه، فرآیند، وظیفه و هر پرداختی یک سابقه و امضای دیجیتالی دارد.