08 آبان 1399

زبان های برنامه نویسی وب

از زبان های برنامه نویسی وب می توان برای تعریف دستورالعمل ها و فرآیندهای پیچیده منطقی استفاده کرد. در حالی که از زبانهای نشانه گذاری مانند HTML را فقط برای تولید اسناد می توان استفاده کرد، شما می توانید از زبانهای برنامه نویسی برای ایجاد برنامه هایی در هر اندازه برای رفع نیازهای خود استفاده کنید.