27 آبان 1399

جنگ سایبری (Cyberwarfare) چیست؟

به بیان ساده، جنگ سایبری شامل کلیه اقدامات و فرایندهایی است که هدف، حمله به یک ملت برای ایجاد آسیب هایی است که قابل مقایسه با جنگ های سنتی است. با این حال، این حمله همچنین می تواند حمله ای از سوی هکرها یا تروریست ها باشد که هدف آن پیشبرد مأموریت آنها است. در بیشتر موارد، رایانه ها هدف نهایی نیستند بلکه هدف سیستم هایی هستند که آنها کنترل می کنند.